Dosya

teyit.org editörlerinin şüpheli bilgilerden yola çıkarak, sahte haberi anlamlandırdığı, veriye dayanan uzun soluklu araştırmaları içeren, vaka çalışmalarıyla desteklenen kapsamlı yazıları Dosya kategorisi altında yer almaktadır.

Aşılar etkisiz mi?

Bazı kesimler zaman zaman modern tıp ve onun üretimlerine kuşkuyla yaklaşır; ancak  özellikle son dönemde aşıların yararsız, hatta zararlı olduğu konusunda güçlü bir algı oluşturma çabası mevcut